Έναρξη Επιχειρήσεων | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σακελλαράκη Νικολέττα | Λογιστικές – Φοροτεχνικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Κορωπί Αττικής

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την Έναρξη Επιχείρησης.

Μας ρωτάτε - σας απαντάμε. Πάντα υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. 

logistiko grafeio koropi enarxi epixeiriseon

Πατήστε στην κάθε ερώτηση για να ανοίξει η απάντηση.

Ποιες είναι οι βασικές νομικές μορφές επιχειρήσεων

Ατομική Επιχείρηση

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας.

Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε.

Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741 Αστικού Κώδικα).

Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Χωρίζονται οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταιριών απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη.

Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταιριών είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Η Ετερόρρυθμη Εταιρία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυση της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.

Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυση της αλλά και καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, είναι: η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών.

Για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 18.000 €.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.

H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μια νέα μορφή επιχείρησης, η οποία έγινε με το νόμο 4072/2012 και μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ!!!

Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, ενώ η νέα αυτή εταιρική μορφή ανταποκρίνεται στον διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Η σύστασή της είναι πιο ευέλικτη από αυτήν της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. και μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη.

Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι και η αντικατάσταση μακροπρόθεσμα της ΕΠΕ και παράλληλα η διευκόλυνση της συνεργασίας και της συνύπαρξης μεταξύ των εταίρων, καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Η βασική καινοτομία της ΙΚΕ είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της ΕΠΕ οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής καθενός, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε έναν ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό της νέας εταιρικής μορφής.

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.

Οι προϋποθέσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

 • Σύναψη Καταστατικού, που καταρτίζεται μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων (ιδρυτές) φυσικών ή νομικών και πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
 • Ανάληψη των μετοχών, δηλαδή, κάλυψη του μετοχικού Κεφαλαίου
 • Έγκριση του Καταστατικού και άδεια σύστασης από την αρμόδια αρχή Νομαρχία ή Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
 • Τήρηση διατυπώσεως δημοσιότητας, η οποία συνίσταται, αφενός μεν, στην καταχώρηση του εγκριθέντος από την αρμόδια αρχή του Καταστατικού καθώς και της άδειας σύστασης της Α.Ε. στο Μητρώο Α.Ε. και αφετέρου στη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), ανακοίνωσης για τη σχετική καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. του εγκριθέντος Καταστατικού και της άδειας σύστασης
 • Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο
 • Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και απόδοση Α.Φ.Μ.

Συνεταιρισμοί

Απαιτούμενες διαδικασίες / δικαιολογητικά:

 • Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης
 • Κατάρτιση Καταστατικού του Συνεταιρισμού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση και καταχώρηση στα Μητρώα Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της Έδρας του
 • Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

Κοινωνικές επιχειρήσεις ΚοινΣεπ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι μια καινοτόμος μορφή ιδιωτικής επιχείρησης που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα.

Είναι μια μορφή αστικού συνεταιρισμού, όπου 5 ή περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν μια κοινά διοικούμενη εταιρεία.

Ο καθένας έχει μια ψήφο και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της ΚΟΙΝΣΕΠ. Συνεταίρος σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηματίας, φοιτητής, συνταξιούχος, εργαζόμενος, δημόσιος υπάλληλος κοκ.

ΚοινΣεπ

Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση μεταξύ μελών της, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α' 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο 4019/2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 4019/2011 είναι «νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί συνεταιρισμό κοινωνικής ωφέλειας με αντικείμενο την παραγωγή, προμήθεια ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος η οποία διαθέτει την εμπορική ιδιότητα».

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού.

Η Ελληνική πολιτεία επιτρέπει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες να διανείμουν ένα ποσοστό των κερδών με χαμηλή φορολογική κλίμακα και στους ιδίους αλλά και στους εργαζομένους τους. Το υπόλοιπο ποσό επανεπενδύεται αφορολόγητο.

Υπάρχουν τρεις τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων:

α) ένταξης, που αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,

β) κοινωνικής φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, και

γ) συλλογικού σκοπού, που αφορούν σε διάφορες δράσεις που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.

Επιχείρηση με έδρα το σπίτι. Τι ισχύει;

Η επιχείρηση με έδρα το σπίτι δεν ανήκει σε κανένα ειδικό καθεστώς με ειδικές φοροαπαλλαγές. Δε διαφέρει καθόλου με μια επιχείρηση με ξεχωριστή επαγγελματική έδρα (μαγαζί).

Ας εξετάσουμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά για έναν ελεύθερο επαγγελματία με έδρα την οικία του. Ξεκινήστε την επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας.

ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - Επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας

Η μόνη μορφή επιχείρησης που επιτρέπεται να συσταθεί με έδρα το σπίτι είναι η ατομική επιχείρηση. Συνεπώς όταν κάνεις έναρξη εργασιών στην εφορία που ανήκει η κατοικία σου, θεωρείσαι για όλους επαγγελματίας όπως ακριβώς το κατάστημα απέναντι σου με την ίδια νομική μορφή, που μπορεί να έχει 10 άτομα προσωπικό και τζίρο 150.000€.

Είσαι έτοιμος δηλαδή να δεχθείς ανά πάσα στιγμή έλεγχο από την εφορία και το ΣΔΟΕ σε έχει προσθέσει στη μαγική λίστα με τους επιτηδευματίες για να παρακολουθεί πιο εύκολα τις τραπεζικές σου συναλλαγές και άλλες τυχόν ύποπτες κινήσεις.

Κοινώς «Welcome to the club!» Και αναφέρομαι στο κλαμπ των ανθρώπων που παίρνουν την τύχη στα χέρια τους και ρισκάρουν καθημερινά. Αυτή είναι η γλύκα του επιχειρείν!

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι του - Έναρξη επαγγέλματος με έδρα την οικία.

Σημαντικές παρατηρήσεις για τις επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι:

 • Η μοναδική νομική μορφή επιχείρησης που επιτρέπεται είναι η ατομική. Οι εταιρείες ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και όλα τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να έχουν έδρα το σπίτι. Γίνεται να έχουν ως έδρα ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία γενικά, αλλά η χρήση θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για την επιχείρηση με μίσθωση επαγγελματικής χρήσης.
 • Απαγορεύεται να έχεις δραστηριότητα εμπορίου. Δηλαδή το μητρώο δεν σου επιτρέπει να δηλώσεις ΚΑΔ που να περιέχει αγοραπωλησίες προϊόντων και εμπορευμάτων. Συνεπώς περιορίζεσαι μόνο στην παροχή υπηρεσιών.
 • Απαγορεύεται η δραστηριότητα παρασκευής φαγητού, καθώς η οικία δεν μπορεί να δεχθεί υγειονομικό έλεγχο.
 • Όλες οι δραστηριότητες έχουν υποχρέωση δημιουργίας επαγγελματικού λογαριασμού και οι περισσότερες υπάγονται σε εγκατάσταση τερματικού POS άσχετα από την έδρα. Η αγορά ή η ενοικίαση POS στα επόμενα χρόνια θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους ΚΑΔ. Ποιοί είναι υπόχρεοι να έχουν POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών

Φορολογία ελεύθερου επαγγελματία με έδρα το σπίτι του

 • Η φορολογία δεν έχει καμία διαφορά είναι η ίδια ακριβώς, όπως συμβαίνει με μια επιχείρηση που έχει ξεχωριστή έδρα.
 • Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 • Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 100% .Όταν αποκτάτε για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.
 • Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις. Η φορολογία ξεκινάει από το πρώτο ευρώ.
 • Για ατομική επιχείρηση που δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με τεκμήρια. (πχ τεκμήριο διαβίωσης άγαμου 3.000€, αυτοκίνητο, κατοικία, δάνειο κλπ).
 • Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 650€ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Απαλλαγή τα πρώτα 5 χρόνια)

Ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ υπολογίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Με το νέο ασφαλιστικό του 2020 αλλάζουν τα πράγματα. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας την κατηγορία στην οποία θέλει να ανήκει. Εαν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα:

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

TIPS - Επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας

Τι μπορείτε να δικαιολογήσετε ως έξοδα

Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι η οικία του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, θέρμανσης και άλλες δαπάνες της οικίας, σε ποσοστό περίπου 30% (το 1/3 της συνολικής τους αξίας)

Δεν εκπίπτουν ως έξοδα οι δαπάνες αυτοκινήτου, εκτός αν είναι επαγγελματικό όχημα ή με ενοικίαση (leasing).

Το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιοχρησιμοποίηση ιδιόκτητου χώρου σαν γραφείο, εκπίπτει ως δαπάνη εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα.

Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται σημαντική ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 10.000€, η επιχείρηση οφείλει να μεταβεί σε καθεστώς ΦΠΑ για το αμέσως επόμενο τρίμηνο και να υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ. Η μεταβολή γίνεται με δήλωση στο μητρώο της εφορίας που ανήκει η έδρα της επιχείρησης εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους.

Η πιο οικονομική επιλογή επαγγελματικής έδρας

Για να αποφύγεις το μεγάλο κόστος στην αρχή, μπορείς να βρεις ένα πολύ απλό χώρο και πολύ οικονομικό, διαμέρισμα ή αποθήκη, που θα αποτελεί την έδρα σου. Δεν έχει σημασία αν είναι οικία, αρκεί να μη δηλώνει κανείς ότι μένει εκεί και να μην είναι ερείπιο.

Αυτό μπορεί να έχει εξαιρετικά χαμηλό ενοίκιο, η ακόμα και το ελάχιστο τεκμαρτό, αν στο παραχωρήσει κάποιος συγγενής. Όταν η εφορία ζητάει έδρα, εννοεί να υπάρχει κάποιος χώρος που να φυλάσσονται τα λογιστικά βιβλία, δηλαδή ένας χώρος που να κλειδώνει και να αποτελεί την έδρα .

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και πώς θα κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης δείτε εδώ

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η διακόσμηση επαγγελματικού χώρου κοστίζει, και μάλιστα για ένα πολύ καλό επαγγελματικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να κοστίζει αρκετά.

Το ίδιο δύσκολο είναι και το κόστος συντήρησης του επαγγελματικού χώρου. Δηλαδή ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, ίντερνετ και κοινοχρήστων.

Η επιχείρηση με έδρα το σπίτι μπορεί να είναι άριστη επιλογή για να ξεκινήσεις τη δραστηριότητα σου, να δοκιμάσεις τις δυνατότητες σου και να βγεις στην επαγγελματική αρένα. «Κάθε αρχή και δύσκολη» ή αλλιώς «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».

Η μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων στην αρχή και το σημαντικό όφελος από φοροαπαλλαγές που ισχύουν για νέους επαγγελματίες, μπορεί να επενδυθεί στην προβολή και τη διαφήμιση αλλά και στο personal branding για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Αυτό που προσφέρει ένα ισόγειο κατάστημα ακόμα και σε ένα ήσυχο στενό της περιοχής σου, μπορεί να σου ανοίξει την πόρτα σε πολλές νέες αγορές, κυρίως αν έχεις συναλλαγές λιανικής πώλησης με ιδιώτες.

Ωστόσο αρκετά επαγγέλματα που συναλλάσσονται κυρίως με επαγγελματίες, είναι αδιάφορο αν υπάρχει επαγγελματική έδρα σε κάποιο καλό σημείο.

Συνοπτικά συν και πλην - Ξεκινήστε επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας

Θετικά

 • Εξοικονόμηση από το κόστος των δαπανών που αφορά η εγκατάσταση και η συντήρηση ενός επαγγελματικού χώρου
 • Αποταμίευση χρόνου από τις μετακινήσεις από και προς την εργασία, και γενικότερα υπάρχει καλύτερη ισορροπία στον καταμερισμό του χρόνου

Αρνητικά

 • Οι άνθρωποι που εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον στο οποίο ζουν και κοιμούνται, παρουσιάζουν χαμηλότερη παραγωγικότητα, καθώς επηρεάζονται η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση τους, όπως επίσης δεν αναπτύσσονται κοινωνικά.
 • Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα εσύ κάνεις σοβαρή δουλειά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πιστεύεις και εσύ στο τέλος.
 • Δουλεύεις περισσότερες ώρες, αφού δεν μπορείς να κλείσεις και να φύγεις γιατί είσαι στο σπίτι.

Συμπερασματικά - Επιχείρηση με έδρα το σπίτι

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης με έδρα το σπίτι, να θυμάσαι όμως ότι σε όλες τις περιπτώσεις, εσύ είσαι για όλους μια κανονική επιχείρηση. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας με τα όλα σου. Στην αρχή επιτρέπονται όλα, αλλά στη συνέχεια η εξέλιξη είναι μονόδρομος!

Νέο φορολογικό καθεστώς για νέους επαγγελματίες

 • Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€
 • Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος 650€ για τα πρώτα 5 χρόνια
 • Μιεωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ στα 136€ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια
 • Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.
 • Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 • Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 100%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.
Έναρξη ατομικής επιχείρησης - Ίδρυση ατομικής επιχείρησης - Διαδικασία - Υποχρεώσεις - Κόστος

Έναρξη ατομικής επιχείρησης - Ίδρυση ατομικής επιχείρησης - Διαδικασία - Υποχρεώσεις - Κόστος

Πριν προβείτε στην έναρξη ατομικής επιχείρησης θα χρειαστεί να εξοπλιστείτε με πολλή υπομονή και πλήθος δικαιολογητικών και αντιγράφων για να περιορίσετε την χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης αναλυτικά :

Πρώτο στάδιο - προετοιμασία και προεγγραφές για να ξεκινήσω την έναρξη ατομικής επιχείρησης

ΓΕΜΗ

Η διαδικασία ξεκινάει από την προεγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) που στεγάζεται σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό) αναλόγως με την κατηγορία που ανήκει η δραστηριότητα που θέλετε να δηλώσετε ως υποψήφιος νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί καταβάλλετε και παράβολο εγγραφής και θα πληρώσετε την ετήσια συνδρομή.Στην διαδικασία της προεγγραφής στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να δηλώσετε και να κατοχυρώσετε τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Δείτε μέσα από το ΓΕΜΗ εάν υπάρχει η επωνυμία που θέλετε να δηλώσετε στο www.businessregistry.gr.

Το ΓΕΜΗ - Επιμελητήριο έχει παράβολα εγγραφής γύψους 60,00€ περίπου. Στη συνέχεια σταθερά και πάγια έξοδα ατομικής επιχείρησης είναι το ΓΕΜΗ 45,00€ / έτος και το Επιμελητήριο 11,00€ / έτος.

ΕΦΚΑ

Στη συνέχεια θα πρέπει να προβείτε σε προεγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Πρώην ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας, στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης σας. Έχετε έναν μήνα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της έναρξης εργασιών στην εφορία. Διαφορετικά οι προεγγραφές ακυρώνονται και τα παράβολα στο ΓΕΜΗ δεν επιστρέφονται.

Επιπλέον, η επίσημη εγγραφή στον ΕΦΚΑ ξεκινάει με την έναρξη στην εφορία. Προς ενημέρωση : Είτε γίνει η έναρξη αρχές του μήνα είτε στο τέλος του, χρεώνεστε τις εισφορές για όλο τον μήνα. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής στον ΕΦΚΑ.

*Δεν απαιτείται κεφάλαιο κατά την σύσταση της ατομικής επιχείρησης.


Φορολογική έδρα

Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χώρο να στεγάζονται ασφαλή τα φορολογικά βιβλία της.

Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορείτε να έχετε έδρα της επιχείρησης το σπίτι σας. Εαν όμως θέλετε να ασχοληθείτε με το εμπόριο, δυστυχώς δεν επιτρέπεται να έχετε για φορολογική έδρα την οικία. Έαν ο χώρος σας ανήκει, προσκομίζετε ένα Ε9. Όταν δεν έχετε δικό σας σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έδρα το σπίτι αυτού που σας φιλοξενεί, για την ακρίβεια ένα χώρο του σπιτιού. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης του με υπεύθυνη δήλωση.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης, με ηλεκτρονική αποδοχή από τον επιχειρηματία.

Δικαιολογητικά έναρξης ατομικής επιχείρησης για τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ):

 1. Αποδεικτικό έδρας : Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για δωρεάν παραχώρηση του χώρου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
 2. Αίτηση εγγραφής
 3. Έγγραφο ασφάλισης ή βεβαίωση από το ΙΚΑ που να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης
 4. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Το νέο ασφαλιστικό του 2020 αλλάζει τα πράγματα. Από το ελάχιστο 185,18€ και υπολογισμό βάση κερδών, τώρα έχουμε τις κλάσεις του ΕΦΚΑ. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας την κατηγορία στην οποία θέλει να ανήκει. Εαν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

Δεύτερο στάδιο πριν ολοκληρωθεί η έναρξη ατομικής επιχείρησης - έναρξη δραστηριότητας στην εφορία

Ήρθε η ώρα για την επίσκεψη στην εφορία. Δικαιολογητικά έναρξης που θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

 1. Τις βεβαιώσεις προεγγραφής Επιμελητηρίου και ΕΦΚΑ
 2. Έντυπο Μ2 - Έναρξης εργασιών
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα
 5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση χώρου σχετικά με την έδρα
 6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα, ο αριθμός μισθωτηρίου και το αντικείμενο της δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 7. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 8. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος - Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 9. Βεβαίωση αυτοψίας έδρας

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας. Βρείτε τους ΚΑΔ και δείτε λεπτομέρειες εδώ

Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται σημαντική ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 10.000€, η επιχείρηση οφείλει να μεταβεί σε καθεστώς ΦΠΑ για το αμέσως επόμενο τρίμηνο και να υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ. Η μεταβολή γίνεται με δήλωση στο μητρώο της εφορίας που ανήκει η έδρα της επιχείρησης εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους.

Αυτοψία έδρας

Αναζητάτε τον υπεύθυνο υπάλληλο-ελεγκτή που αναλαμβάνει να κάνει επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) της έδρας για να επιβεβαιώσει ότι ο χώρος που θα στεγαστεί η επιχείρηση είναι ο προβλεπόμενος γι' αυτήν τη δραστηριότητα. Φροντίστε την ημέρα της επίσκεψης του, ο χώρος να είναι άδειος (αφού είναι υπό έγκριση). Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, έδρα το σπίτι ή κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, μπορείτε να πάρετε απαλλαγή αυτοψίας, κάτι όμως που αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας.

Μετά τον επιτυχή έλεγχο αυτοψίας, μπορείτε πλέον να προβείτε σε δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε συναλλαγές με το εξωτερικό και θέλετε τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν ως έξοδο και να δικαιολογούνται, θα πρέπει να ενταχθείτε στο σύστημα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων με αίτηση στο μητρώο της εφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με την έναρξη εργασιών, αλλά και αργότερα. Η εφορία δεν έχει εξελιχθεί σε αυτό :

α) δεν επιτρέπονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές με έδρα την οικία

β) θα χρειαστεί υποχρεωτικά να γίνει επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) του χώρου της επιχείρησης σας

Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πολλά και κάθε μητρώο έχει τις ιδιαιτερότητες και τις παραξενιές του, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε πρώτα στο μητρώο της εφορίας που θα γίνει η έναρξη του επαγγέλματος σας.

Όσοι πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές καλείστε να υποβάλετε δήλωση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (έντυπα Φ4 και Φ5). Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε μηνιαία βάση έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αφορά.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Intrastat αν η αξία των συναλλαγών σας ξεπεράσει τα ποσά που ορίζει κάθε φορά η Στατιστική Υπηρεσία τα οποία ονομάζονται στατιστικά κατώφλια. Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1/1/2019 έως 31/12/2019 είναι τα εξής:

 1. εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και
 2. ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.

Ολοκλήρωση διαδικασίας για την έναρξη ατομικής επιχείρησης

Συγχαρητήρια! Εαν έχετε στα χέρια σας βεβαίωση έναρξης εργασιών, είστε επίσημα επαγγελματίας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο, καταθέτοντας ένα αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την εφορία ώστε γίνουν οι οριστικές εγγραφές. Δεν δίνετε πουθενά την πρωτότυπη έναρξη εργασιών.

Τι χρειάζεται για να ξεκινήσεις μια νέα επιχείρηση δείτε εδώ

Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε λογιστικά αρχεία είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Με ιδιαίτερη προσοχή θα αγοράσετε τα απαραίτητα μπλοκάκια αποδείξεων που απαιτεί η δραστηριότητα σας (Λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο για επαγγελματίες, με ή χωρίς ΦΠΑ κτλ.). Εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης είναι αθεώρητα, μπορείτε να φτιάξετε ένα πρότυπο σε excel και να κρατάτε την αρίθμηση.

1.Τιμολόγιο πώλησης: είναι στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και υπόκειται σε Φ.Π.Α.

2.Απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών: για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσετε απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

*Προσοχή : Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με μετρητά το όριο είναι 500€. Μεγαλύτερα ποσά μόνο μέσω Τραπέζης.

Περισσότερα για τα φορολογικά παραστατικά εδώ

Σφραγίδα επιχείρησης

Από ένα τυπογραφείο ή βιβλιοπωλείο θα προμηθευτείτε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Σε περίπτωση που έχετε 2 ή και παραπάνω διαφορετικές δραστηριότητες ή κάνετε αργότερα προσθήκη ΚΑΔ, μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω σφραγίδες για όλες τις δραστηριότητες σας. Και επιπλέον μπορείτε να έχετε ξεχωριστό μπλοκάκι συναλλαγών με εμφανή αναγραφή του διακριτικού -Σειρά Α'- για τη μια δραστηριότητα και -Σειρά Β'- για την άλλη.

Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
Δραστηριότητα επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
ΑΦΜ - ΔΟΥ
Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)

Επαγγελματικός λογαριασμός Τραπέζης

Από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην εφορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού όψεως μέσα σε 30 ημέρες σε τράπεζα της επιλογής σας και να το δηλώσετε στο taxisnet. Η ουσία είναι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού να γίνονται μόνο για σκοπό της επιχείρησης, αλλά και για να μπορεί να σας διευκολύνει στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού εδώ.

POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Μπορείτε να κάνετε αγορά ή ενοικίαση συσκευής, καθώς και ηλεκτρονική χρήση e-pos όπως το viva wallet. Σιγά σιγά αναμένεται να επιβάλλεται σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες να εγκαταστήσουν τερματικό POS και σύστημα καρτών πληρωμής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 2019 , τα επαγγέλματα βάση των που είναι υπόχρεα να προβούν σε εγκατάσταση τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών pos εδώ.

Φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (Ταμειακή μηχανή)

Η επιλογή φορολογικού μηχανισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα σας εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια της ταμειακής ή του βιβλίου μπορεί να φέρει μεγάλο πρόστιμο.Σε περίπτωση που η φύση της επιχείρησης απαιτεί τη λειτουργία ταμειακής μηχανής, θα πρέπει να αγοράσετε υποχρεωτικά μηχανισμό που να συνδέεται με τη ΓΠΣΣ online και το taxis. (Απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ έως 31/05/2020)

Η δήλωση της Έναρξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet (www.gsis.gr) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρήση ταμειακής μηχανής εδώ.

Φορολογικές Υποχρεώσεις

Βιβλίο εσόδων - εξόδων : Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα και υποχρεωτική ενημέρωση κάθε τρεις μήνες

Δήλωση ΦΠΑ : Υποβάλλεται κάθε 3 μήνες (Τον Ιανουάριο για το τρίμηνο ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ και ούτω καθ' εξής για Μάρτιο, Ιούλιο, Οκτώβριο)

ΜΥΦ : Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών για όλα τα τιμολόγια για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Φορολογική Δήλωση έτους : Ε1 και Ε3

Φόρος παρακράτησης επιχειρηματιών : Κάθε μήνα για κάθε επιχειρηματία που έχει εκδοθεί τιμολόγιο παρακράτησης

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) : Κάθε μήνα για κάθε εργαζόμενο ή επιχειρηματία

Συντελεστές ΦΠΑ

Για να δείτε ποιο συντελεστή θα εφαρμόσετε στις συναλλαγές σας, σας παραθέτουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και οι οποίοι δύνανται να μεταβάλλονται με νόμο με βάση τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

α) Ο κανονικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται σε 24% επί της φορολογητέας αξίας (ισχύει από 1/6/2016).

β) Ο μειωμένος συντελεστής που είναι 13% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως ψωμί, γάλα, κρέας, ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, καφές, τσάι, αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, ζώντα ζώα, είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αγροτικά εφόδια κ.λπ.,
 • υπηρεσίες όπως διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών κ.λπ., την εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων κ.λπ..

γ) Ο υπερμειωμένος συντελεστής που ορίζεται σε 6% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.λπ.

 1. Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση. Ο συντελεστής είναι 95%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.
 2. Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 3. Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις. Η φορολογία ξεκινάει από το πρώτο ευρώ.
 4. Για ατομική επιχείρηση που δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με τεκμήρια. (πχ τεκμήριο διαβίωσης άγαμου 3.000€, αυτοκίνητο, κατοικία, δάνειο κλπ).

Φορολόγηση ως μισθωτός (μπλοκάκι)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα σας μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτό σημαίνει ότι για εσάς θα ισχύει το αφορολόγητο έως τις 8.500€ που ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.

 1. Όταν παρέχετε υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
 2. εφόσον δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα,
 3. εφόσον δεν διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία σας

Ετήσιο τέλος επιτηδεύματος

α) Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β) Αν διατηρείτε υποκαταστήματα, ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

γ) Αν έχετε έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνονται σε:

-τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

-πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και

Απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

α) εάν δεν έχετε υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,

β) εάν έχετε αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) εάν ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση.

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα:

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Δαπάνες που αναγνωρίζονται και μειώνουν το φόρο

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

 • πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 • αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή
 • εγγράφονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

α) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
β) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
γ) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
δ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

(αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε)

Πως θα μειώσετε το φόρο της επιχείρησης σας και ποιες είναι οι εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες δείτε εδώ.

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ για πρόσληψη προσωπικού

Εάν έχετε σκοπό να απασχολήσετε προσωπικό, θα πρέπει να προβείτε στο ΙΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης την ίδια μέρα της πρόσληψης.

Δικαιολογητικά απογραφής ΙΚΑ :

 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Δήλωση απογραφής εργοδότη με στοιχεία του εργαζομένου

Στη συνέχεια πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να κάνετε εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ και να υποβάλετε τις προσλήψεις ηλεκτρονικά στο εργάνη.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε σύμβαση με έναν τεχνικό ασφαλείας για τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας σε κάποιο ΚΕΚ , που σας επιτρέπει να έχετε αυτήν την ιδιότητα μόνο για τη δική σας επιχείρηση και κοστίζει 70-130€. Δείτε περισσότερα για τον τεχνικό ασφαλείας ατομικής επιχείρησης εδώ.

Εργατικές Υποχρεώσεις

Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) : Κάθε μήνα για την υποβολή εισφορών και ενσήμων στο ΙΚΑ

Αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας : Γνωστοποίηση ανάλυσης μισθού στον εργαζόμενο και υποχρεωτική καταβολή μέσω Τραπέζης

Επιθεώρηση εργασίας :Συμβάσεις εργασίας, Ετήσια υποβολή πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών, Βεβαίωση αποδοχών

Συμπερασματικά : Φορολογικό καθεστώς για νέους επαγγελματίες

 1. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€
 2. Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος 650€ για τα πρώτα 5 χρόνια
 3. Μιεωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ στα 136€ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια
 4. Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.
 5. Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 6. Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 100%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.

Σωστή επαγγελματική λογιστική υποστήριξη και καθοδήγηση

Τεράστια σημασία οφείλετε να δώσετε ώστε να επιλέξετε έναν καλό λογιστή. Θα πρέπει να βρείτε ένα αξιόπιστο συνεργάτη λογιστή-φοροτεχνικό/λογιστικό γραφείο για να αναλάβει την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων σας, τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις νέες που δημιουργούνται συνεχώς.

Ο καλός λογιστής αποδίδει προς όφελος σας μέσα σε μια ανθρώπινη και σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη χημεία ανάμεσα στις δύο προσωπικότητες. Σας στηρίζει σε όλη την επιχειρηματική σας πορεία είτε κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης, είτε ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας ΟΕ είτε σύσταση ΙΚΕ είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας.

Η φορολογική και συμβουλευτική προσέγγιση της επιχείρησης απαιτεί υπευθυνότητα, γνώση, κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση, αφού ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει κυρώσεις και μεγάλα πρόστιμα.

Καλό είναι να αναθέσετε τη δουλειά αυτή σε επαγγελματία, αφού πρώτα έχετε κάνει σοβαρή έρευνα αγοράς. Όπως ισχύει παντού «Ότι πληρώνεις, παίρνεις.»